Sidhuvudbild

Pedagogik/Uppdrag

Det man lyser på växer

Förskolans uppdrag och pedagogiska verksamhet
Vår verksamhet skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och vår pedagogiska medvetenhet utgår ifrån barnens egna erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Alla som arbetar på förskolan samarbetar för att erbjuda en god miljö för lek, utveckling och lärande och vi uppmärksammar särskilt de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.
Pedagogerna har enats om följande syn på uppdraget:
Att varje barn skall trivas och tycka att det är roligt att vara på förskolan. Att ge varje barn ges möjlighet och förutsättningar till att leka, lära och väcka nyfikenhet. Grunden för ett livslångt lärande.
Att varje barn får en god självbild och utvecklar en tilltro till sin egen förmåga.
Att varje barn utvecklar respekt för allt levande och tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.
Att vi tillvaratar barnens tankar, intressen och talanger genom att synliggöra barnens lärande.
Innemiljön är en viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar med att få den att vara välkomnande, lärorik och inspirerande.

Enligt Reggio Emilia brukar man tala om de tre pedagogerna:
Barnen - Hjälper varandra i kunskapssökandet
Pedagogen - Stöttar barnet i bakgrunden
Miljön - föränderlig och stimulerande

babblarnaiskogen.jpg